Reklamační řád

 

Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen „věc“). Tento reklamační řád byl vypracován na základě příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění platném od 1.1.2014.

Kupní smlouva - článek 1

 

  1. Právo kupujícího na reklamaci vadné věci

 

Na veškeré prodávané zboží z e-shopu www.tvujklenot.cz  se vztahuje záruční doba dle zákona 2165 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím doporučeného zboží kupujícím. Každá zásilka obsahuje doklad o koupi (paragon, fakturu).

 Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Tento doklad slouží potom jako záruční a dodací list pro pozdější možnou reklamaci. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek v záruční opravě.

 

  1. Kontrola zásilky
     

V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou (mechanické poškození obalu, neúplnost zásilky atd.). Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít, sepsat s přepravcem zápis o škodě a zásilku u přepravce reklamovat. U České pošty, DPD  je nutno reklamovat zásilku nejpozději do druhého dne! Reklamaci tedy neodkládejte! Bohužel tuto reklamaci musí provést příjemce, tedy Vy, nemůžeme ji vyřídit za Vás. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen informovat také prodávajícího. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího. 

Po dodání zboží jeho doručením za zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží a zjevné vady jakosti je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, bez zbytečných odkladů. 

Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. 

  

  1. Místo uplatnění reklamace

 

Kupující má právo uplatnit reklamaci v místě nebo sídle podnikání prodávajícího:

 Adresa podnikání a příjem reklamovaného zboží: 

Michaela Chourová 
Formanská 219
149 00 Praha 4

 Kupující je povinen prokázat oprávněnost svého nároku na uplatnění reklamace. Vedle vytknutí vady je tedy povinen prokázat, že reklamuje u správného prodávajícího či osoby ručené k provedení opravy v rámci práva z vadného plnění a v zákonem stanové době. To lze prokázat nejlépe prodejním dokladem či písemným potvrzením rozsahu a doby trvání povinností prodávajícího v případě vadného plnění (§2166), popř. dokladem o poskytnutí záruky za jakost (§2113).
 

  1. Uplatnění reklamace

 
V případě, že objevíte vadu (podléhající reklamaci) na zboží, dodané internetovým obchodem www.tvujklenot.cz, můžete uplatnit reklamaci telefonním kontaktováním na telefonním čísle (+420) 776 071 170. Po domluvě s právním zástupcem vyplněním Reklamační protokolu a odesláním e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Michaela Chourová, Formanská 219,  149 00, Praha 4 nebo na adrese elektronické pošty info@tvujklenot.cz. Oznámení o reklamaci musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu (paragon či faktura) a podrobný popis závady (případně foto). 

Po přijetí oznámení o reklamaci informuje prodávající kupujícího o dalším postupu, případně návrhu řešení reklamace. V souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešená opravou, výměnou či vrácením zaplacené kupní ceny. 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit dle §2161 v 6-ti měsících dle rozsahu vady, může spotřebitel vyžádat výměnu, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující má právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tato práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

  1. Rozsah záruky

 

Reklamace se vztahují - na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

Reklamace se nevztahují - na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním viz. Zákon č. 136/2002 Sb. § 619 odst. 2 jako jsou např. poškrábání, oxidace stříbra, oxidace bižuterie, otěr rhodiování stříbrného šperku, otěr zlaceného ocelového šperku v lázni PVD (modrá, černá, červená, žlutá), vypadnutí kamenu, deformaci, přetržení, ztrátu části atd. U prstenů s výřezem nošením uvolněné části prstenu. U silikonu prasknutí, které vzniká pnutím silikonu při namočení.

 Záruka se dále nevztahuje na vady šperku způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízků a náramků, deformace prstenů, ohnutí a následné ulomení dříků náušnic, rozbití kamenu nebo sklo doplňku.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Stejně tak škod z neodborného používání produktu, škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nesprávnou údržbou. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

 Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na používání zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku a v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

 

  1. Vyřízení reklamace
     

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení (v případě elektronické komunikace nahrazuje písemné potvrzení e-mailová zpráva) o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Reklamace bude vyřízena nejdéle v zákoné lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.

 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014

 

Reklamační protokol ke stažení zde: Reklamační protokol